นโยบายความเป็นส่วนตัว

1. การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า/สมาชิก

การรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า/สมาชิก นี้ จัดทำขึ้นโดยบริษัท สวีท บิวตี้ จำกัด และบริษัทในกลุ่มและบริษัทในเครือ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า (“บริษัท”) ในฐานะ“ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” และ/หรือ “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 โดยนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเกี่ยวกับวิธีเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณมอบให้แก่บริษัทและ/หรือข้อมูลของคุณที่บริษัทครอบครองไม่ว่าจะในปัจจุบันหรืออนาคต รวมทั้งยังเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะให้ข้อมูลส่วนตัวใดๆ แก่บริษัท โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้โดยละเอียด หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้หรือข้อปฏิบัติว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของบริษัท โปรดดูส่วนของหัวข้อ “มีคำถาม ข้อกังวล หรือคำร้องเรียนใช่หรือไม่ โปรดติดต่อบริษัท” ในตอนท้ายของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลไม่ว่าจริงหรือเท็จที่สามารถใช้เป็นข้อมูลที่ระบุตัวตนของบุคคลผู้นั้น หรือจากข้อมูลดังกล่าวหรือข้อมูลอื่นๆ ที่องค์กรมีหรืออาจสามารถเข้าถึงได้ ตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่พบบ่อยได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัว และข้อมูลการติดต่อใดๆ

3. ข้อมูลที่คุณยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม

ได้แก่ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล วันเกิด บันทึกข้อมูลไฟล์เสียงการสนทนาจากการติดต่อสื่อสารของคุณที่เกี่ยวกับการซื้อขายสินค้า ข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อและการออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี การเข้าถึงเว็บไซต์ และ เว็บคุกกี้ วิธีการใช้ข้อมูลของคุณ

• เพื่อแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับสินค้า / บริการใหม่ รวมถึงการจัดงานอีเว้นท์ต่างๆ (ซึ่งคุณ สามารถเลือกที่จะไม่รับข่าวสารดังกล่าวได้โดยแจ้งผ่านช่องทางติดต่อบริษัทตามข้อ 9

• เพื่อพัฒนา / ปรับปรุง สินค้าและบริการของบริษัท

• เพื่อการประมวลข้อมูลภายในองค์กร และการทำวิจัยอื่นๆ

4. ในการใช้บริการ การลงทะเบียนบัญชีกับบริษัท เยี่ยมชมไซต์ และ/หรือเข้าถึงบริการ

คุณได้รับทราบและตกลงว่าคุณยอมรับข้อปฏิบัติ ข้อกำหนด และ/หรือนโยบายที่กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และคุณยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และ/หรือ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทดำเนินการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดอย่าใช้บริการหรือเข้าถึงไซต์ หากบริษัทเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท บริษัทจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวที่แก้ไขบนไซต์ ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิ์ในการแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ในทุกเมื่อโดยอาจแจ้งหรือไม่ได้แจ้งให้คุณทราบก็ตาม

5. ในกรณีที่คุณให้ความยินยอม

บริษัทสามารถส่งข้อมูลการตลาดและการส่งเสริมการขาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผลิตภัณฑ์และ/หรือบริการของบุคคลที่สามซึ่งบริษัทอาจทำงานร่วมกันหรือมีข้อผูกพันต่อกัน) เพื่อการตลาดและในเรื่องดังกล่าวนี้ โดยผ่านรูปแบบการติดต่อสื่อสารต่างๆ ได้แก่ การส่งไปรษณีย์ การบริการตามตำแหน่งที่ตั้งหรือรูปแบบอื่นใด  ซึ่งบริษัท (และ/หรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง) อาจ จำหน่าย ทำการตลาด หรือส่งเสริมการขาย ไม่ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวจะมีอยู่ในขณะนี้หรือจะเกิดขึ้นในอนาคตหรือไม่ก็ตาม

6. บริษัทนำมาตรการด้านความปลอดภัยต่างๆ ที่หลากหลายมาใช้ด้วยความพยายามอย่างดีที่สุด

เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในระบบของบริษัทนั้นมีความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จะถูกเก็บไว้ในเครือข่ายที่มีความปลอดภัย และสามารถเข้าถึงได้โดยพนักงานจำนวนจำกัดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นบุคคลที่มีสิทธิพิเศษในการเข้าถึงระบบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้อย่างสมบูรณ์

7. บริษัทจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามกฎหมาย

เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทจะทำลายหรือไม่ระบุชื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทันทีที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่า (i) วัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่ตรงกับการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไว้อีกต่อไป (ii) ไม่จำเป็นต้องรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายหรือธุรกิจอีกต่อไป และ (iii) ไม่มีเหตุอันจะอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้อีกต่อไป หากคุณหยุดการใช้งานไซต์ หรือสิทธิการใช้งานไซต์และ/หรือบริการของคุณถูกเพิกถอนหรือสิ้นสุดลง บริษัทอาจจัดเก็บ ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปได้ตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและข้อผูกพันของบริษัทภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ บริษัทอาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างปลอดภัยโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

8. บริษัทในเครือ บริษัทในกลุ่มและบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัท

8.1 ผู้รับจ้าง ตัวแทน ผู้ให้บริการ และบุคคลภายนอกอื่นๆ ที่บริษัทใช้เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท บุคคลเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการหรือด้านอื่นๆ อันได้แก่ บริษัทรับส่งจดหมาย บริษัทที่ให้บริการด้านโทรคมนาคม บริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูล

8.2 ผู้ซื้อ ผู้รับโอนหรือผู้สืบตำแหน่งในกรณีควบรวมกิจการ ถอนทุน ปรับโครงสร้าง จัดระเบียบองค์กรใหม่ เลิกกิจการ หรือการขายหรือโอนสินทรัพย์บางส่วนหรือทั้งหมดของบริษัทไม่ว่าจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการล้มละลาย การเลิกกิจการทั้งหมด หรือการดำเนินการที่คล้ายกัน ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ใช้บริการของบริษัทที่บริษัทถือครองอยู่เป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ที่ถ่ายโอนไป

8.3 ให้แก่คู่สัญญาในธุรกรรมเกี่ยวกับทรัพย์สินของธุรกิจที่บริษัทหรือบริษัทในเครือหรือบริษัทที่เกี่ยวข้องของบริษัทมีส่วนเกี่ยวข้อง และ/หรือบุคคลภายนอกที่บริษัทได้เปิดเผยข้อมูลให้เพื่อวัตถุประสงค์ตามที่คุณยินยอมเท่านั้น

9. คุณสามารถยกเลิกความยินยอมข้างต้นได้

โดยติดต่อบริษัทตามช่องทางต่อไปนี้

บริษัท สวีท บิวตี้ จำกัด
ที่อยู่ เลขที่ 165/9 เนอร์วาน่า แอทเวิร์ค รามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10220

Email: [email protected]

ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์
โทรศัพท์: 02 017 7888